Verantwoording

Stichting OPR doet jaarlijks verslag van haar activiteiten en geeft rekening en verantwoording aan het College van Toezicht Auteursrechten, onder meer middels een door een accountant goedgekeurd jaarverslag.

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) is op grond van de op 15 juli 2003 in werking getreden Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten belast met het toezicht op een aantal collectieve beheersorganisaties.

Het College ziet er onder meer op toe dat collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren. Jaarlijks brengt het College verslag uit aan de Minister van Veiligheid en Justitie. De Minister deelt dit verslag met de Eerste en Tweede Kamer en de collectieve beheersorganisaties.

Financiën

Klik hier voor de jaarrekeningen van Stichting OPR.

Jaarrekening 2022